شرایط و ویژگی های عصر ظهور ؛ آمریکا مصداق بارز دجال است

شرایط و ویژگی های عصر ظهور ؛ آمریکا مصداق بارز دجال است

حضرت آیت الله نوری همدانی با تبیین شرایط وویژگی های عصر ظهور بر اساس روایات، تاکید کرد: ظاهرا دجال یک شخص معینی نیست چون دجل یدجل یعنی کسی که فریبکار و حیله گر، تخلف کار و دروغگو است و امروز می توانیم بگوئیم مصداق بارز...