فرمانده لشگری که پیکر شهدا را به دوش بر می‌ گرداند

فرمانده لشگری که پیکر شهدا را به دوش بر می‌ گرداند

دیدم عباس یک شهید را روی دوش گرفته و دارد عقب می‌آید. از شدت ضعف و خستگی صورتش سفید شده بود. کمکش کردیم و شهید را آوردیم عقب. دیدم عباس دوباره برگشت. پرسیدم: کجا می‌روی؟ در خاطره ای درباره شهید عباس کریمی آمده...