دختران فلوجه در امان نیستند

دختران فلوجه در امان نیستند

رئیس فراکسیون پارلمانی زن و خانواده و کودکی، با تاکید بر این که داعش به فتوای ابوبکر بغدادی، شماری از دخترانِ فلوجه را به زور از خانواده هایشان گرفته است از نخست وزیر این کشور خواست به عملیات آزادسازی فلوجه سرعت...