عکس: دروغ‌ گویی عربستان درباره آمار حجاج متوفای مصری

عکس: دروغ‌ گویی عربستان درباره آمار حجاج متوفای مصری

افشای سند جدیدی از ادارۀ حج و عمره در وزارت بهداشت عربستان نشان می دهد که مقامات سعودی نه تنها دربارۀ تعداد کشته شدگان در فاجعۀ منا، بلکه دربارۀ تعداد حاجیان متوفای مصری در بیش از یک دهۀ اخیر نیز دروغ گفته اند. به گزارش...