دریافت‌ های نجومی را توجیه نکنیم یادداشت؛

دریافت‌ های نجومی را توجیه نکنیم

در چند ماه اخیر که مسأله حرام‌خواری برخی از افراد نفوذکرده در دستگاه اجرایی کشور مطرح شد، متاسفانه شاهد آن بودیم که برخی از افراد، چنین دریافتهای غیر‌ شرعی و خلافی را توجیه کرده و بر آن صحه گذاشتند.  ساده‌ زیستی...