اف ۳۵ های آمریکا از پس اس ۳۰۰ های روسیه بر می آیند؟

اف ۳۵ های آمریکا از پس اس ۳۰۰ های روسیه بر می آیند؟

پایگاه آمریکایی «Warrior» که در زمینۀ مسائل استراتژیک و نظامی فعال است، امکان موفقیت نیروی هوایی آمریکا در برابر سامانه های ضد موشکی روسیه در سوریه را مورد بررسی قرار داد. به گزارش پرس شیعه؛ این پایگاه با اشاره به استقرار...