سرنوشت پرونده واگذاری دو جزیره مصری به عربستان

سرنوشت پرونده واگذاری دو جزیره مصری به عربستان

محمد حسن رئیس دفتر تحقیقات حقوقی دادگاه عالی اداری اعلام کرد که پرونده اعتراض به حکم ابطال توافقنامه ترسیم مرزهای مصر و عربستان به شعبه اول این دادگاه برای بررسی ارسال شده است. به گزارش پرس شیعه؛ پیش از این، شعبه هفتم...