دموکراسی موسولینی، گره کور چگوارا و .. باقلوا!

دموکراسی موسولینی، گره کور چگوارا و .. باقلوا!

روزنامۀ لبنانی السفیر با اشاره به ادامه دستگیریها و سرکوبها در ترکیه پس از کودتای نافرجام اخیر، تأکید کرد که پاکسازی‌های گسترده به صورت بی سابقه گریبان‌گیر مردم این کشور شده است. به گزارش پرس شیعه؛ السفیر روز شنبه در...