دولت آلمان در برابر آمریکا سکوتش را بشکند رهبر حزب چپ آلمان:

دولت آلمان در برابر آمریکا سکوتش را بشکند

رهبر حزب چپ آلمان بدنبال تظاهرات مردم آلمان در اعتراض به پایگاه هوایی آمریکا در این کشور خواستار شکستن سکوت دولت شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، روز گذشته مردم آلمان با برگزاری تظاهراتی خواستار تعطیلی...