فتنه ابن تیمیه و شکاف در دولت مغرب

فتنه ابن تیمیه و شکاف در دولت مغرب

اندیشه های تکفیری ابن تیمیه افراطی، سبب ساز اختلاف و شکافی آشکار میان دولت و گروه های قدرت در مراکش شده است. به گزارش پرس شیعه؛ نبیل بن عبدالله وزیر مسکن مراکش در الدارالبیضا گفت: اگر عبدالاله بن کران، نخست وزیر مراکش ،...