ایران، الگویی مناسب برای رشد علمی در جهان اسلام است رئیس پژوهشگاه تاریخ تونس:

ایران، الگویی مناسب برای رشد علمی در جهان اسلام است

رئیس پژوهشگاه تاریخ تونس بر لزوم توسعه علمی کشورهای اسلامی به ویژه در مسایل کاربردی و نگاه به توسعه ایران در این زمینه تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ دکتر فوزی محفوظ امروز در همایش فرصت ها علمی و فرهنگی دانشگاه ها و...