فیلسوفان مردم را از چنگال خرافه می رهاند یادداشتی از یحیی یثربی؛

فیلسوفان مردم را از چنگال خرافه می رهاند

فلسفه یعنی درست اندیشیدن درباره همه چیزهایی که به شخصیت و زندگی انسان شکل می دهندو فیلسوفان کسانی هستندکه با خردورزی و روشن اندیشی مردم جامعه را از چنگال جمود و خرافه رها می سازند. به گزارش پرس شیعه؛ یادداشتی از دکتر...