اعتقاد به موعود اصل دوازدهم دین یهود است خاخام جامعه کلیمیان ایران در همایش دکترین مهدویت در قم:

اعتقاد به موعود اصل دوازدهم دین یهود است

خاخام اعظم جامعه کلیمیان ایران با بیان اینکه اعتقاد به منجی در راه هدف خداوند از آفرینش است، ابراز داشت: اعتقاد به منجی مکمل اعتقاد به خداوند است و براین اساس نمی شود اعتقاد به خداوند داشت اما معتقد به موعود نبود. به...