چرا در دینداری، همیشه مجبوریم با امیال طبیعی خود مبارزه کنیم؟ یاداشت؛

چرا در دینداری، همیشه مجبوریم با امیال طبیعی خود مبارزه کنیم؟

خداوند از باب تزاحم بین امیال انسان‌ها احکامی را وضع نموده است. هرچند این تزاحم‌ها به سهولت دیدنی و دریافت کردنی نیستند و یا راه خروج از آنها برای ما به‌سادگی قابل درک نیست. کتاب «شهر خدا؛ رمضان و رازهای روزه‌داری»...