عربستان باید با پذیرش مسئولیت فاجعه منا دیه شهدا را بپردازد امیر عبدالهیان:

عربستان باید با پذیرش مسئولیت فاجعه منا دیه شهدا را بپردازد

دستیار ویژه رئیس مجلس با بیان اینکه خون شهدای مناراه مدیریت مناسک حج توسط کشورهای اسلامی را بازمی کندگفت:عربستان باید دیه حادثه دیدگان راباکمال احترام وادب وپذیرش کامل مسئولیت حادثه بپردازد. به گزارش پرس شیعه؛ حسین...