ذخیره ۳۰ هزار نمونه ژنی در زیست بانک در مرکز ذخایر زیستی ایران محقق شد؛

ذخیره ۳۰ هزار نمونه ژنی در زیست بانک

رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: تاکنون در حوزه های گیاهی، میکروارگانیسم ها، انسانی و جانوری، مولکولی، نزدیک به ۳۰ هزار نمونه ژنتیکی در این مرکز ذخیره شده است. به گزارش پرس شیعه؛ سید ابوالحسن شاهزاده...