توصیه های مراجع تقلید و علمای حوزه به رئیس رسانه ملی در دیدار با علی عسگری صورت گرفت؛

توصیه های مراجع تقلید و علمای حوزه به رئیس رسانه ملی

توجه بیشتر به حوزه علمیه و علما، تا کید بر تقویت شبکه های اجتماعی ملی، توجه به احکام اسلامی در برنامه ها و ترویج فرهنگ صحیح، تاکید بر تقویت شبکه های برون مرزی از جمله توصیه های امروز مراجع به رئیس رسانه ملی بود. به گزارش...