نگرانی رئیس سابق موساد از شکاف در جامعه صهیونیستی

نگرانی رئیس سابق موساد از شکاف در جامعه صهیونیستی

تامیر باردو رئیس سابق موساد، دربارۀ شکاف عمیق در جامعه صهیونیستی و زمینه های جنگ داخلی در رژیم اشغالگر قدس، هشدار داد. به گزارشگر پرس شیعه؛ گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: "جاسوس شماره یک اسرائیل...