کره شمالی انتصاب رئیس جدید ستاد مشترک ارتش را تایید کرد

کره شمالی انتصاب رئیس جدید ستاد مشترک ارتش را تایید کرد

تایید انتصاب رئیس جدید ستاد مشترک ارتش کره شمالی را شاید بتوان به عنوان مهر تایید بر خبر اعدام سیاستمداری که پیشتر عهده دار این منصب بود به حساب آورد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از فرانس ۲۴، رسانه ملی کره شمالی امروز...