اباضیه از خوارج نیستند ؛ خون مسلمانان محترم است و اتحاد جهان اسلام از مهمترین مسائل اباضی هاست رهبر اباضیان تونس:

اباضیه از خوارج نیستند ؛ خون مسلمانان محترم است و اتحاد جهان اسلام از مهمترین مسائل اباضی هاست

رئیس فرقه اباضیه تونس اظهار داشت: زیر مجموعه خوارج بودن همیشه یک طعنه به اباضیه بوده است در حالی که اباضی ها این را قبول ندارند. چون آغاز فعالیت ما پیش از خوارج بود و اباضیه هرگز حاضر به همکاری با خوارج نبودند به گزارش...