پیاده کردن سبک رفتاری امام حسین (ع) در زندگی

پیاده کردن سبک رفتاری امام حسین (ع) در زندگی

محرم که می رسد، خیابان پر می شود از ایستگاه های صلواتی که هر کدام به نوبه خود سعی می کنند با هر چه در توان دارند مرهمی بر دل های تشنه عزاداران حسینی باشند. آن هم فقط به یاد بزرگمردی که فریاد العطش در تاریخ ماندگار شد. یک...