۴۰ سال زندان برای مسئول نسل کشی مسلمانان بوسنی

۴۰ سال زندان برای مسئول نسل کشی مسلمانان بوسنی

رادوان کاراجیچ، رهبر سابق صرب های بوسنی به اتهام نسل کشی و جنایت جنگی به ۴۰ سال زندان محکوم شد.. به گزارش پرس شیعه؛ کاراجیچ ۷۱ ساله پس از حدود سه سال محاکمه در ده فقره از یازده اتهام گناهکار شناخته شد. رهبر سابق صرب های...