ایران قطب تولید رادیو دارو در منطقه می‌شود صالحی در پیامی عنوان کرد:

ایران قطب تولید رادیو دارو در منطقه می‌شود

رئیس سازمان انرژی اتمی در پیامی با تاکید بر فعالیت متخصصان در حوزه تولید رادیو داروها و محصولات جدید پزشکی هسته‌ای، تاکید کرد: ما مصمم هستیم که ایران قطب تولید رادیو دارو در منطقه شود. به گزارش پرس شیعه، علی‌اکبر...