در تبلیغ خارج از کشور نباید شیعه‌ گری کرد؛ همراه رایزن فرهنگی باید رایزن دینی داشته باشیم

در تبلیغ خارج از کشور نباید شیعه‌ گری کرد؛ همراه رایزن فرهنگی باید رایزن دینی داشته باشیم

ما در تمام کشورها رایزن فرهنگی داریم، رایزن دینی نیز داریم، ولی برای جمهوری اسلامی ایران افزون‌بر این‌که رایزن دینی نداریم، بسیاری از رایزنان فرهنگی نیز آخوند و طلبه نیستند. بنده معتقدم که رایزن‌های فرهنگیمان نیز...