رای الیوم : عربستان مصداق چوپان دروغگو است!

رای الیوم : عربستان مصداق چوپان دروغگو است!

روزنامه "رای الیوم" با اشاره به پخش گزارشی در شبکه سعودی "العربیه" که ایران را دومین کشور نژاد پرست جهان دانست، این شبکه را مصداق واقعی "چوپان دروغگو" توصیف کرد. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه رای الیوم در این گزارش نوشت:...