زمینه سازی بازگشت مهاجران از سوی سازمان ملل ضروری است وزیر کشور:

زمینه سازی بازگشت مهاجران از سوی سازمان ملل ضروری است

وزیر کشور گفت: سازمان ملل باید زمینه بازگشت داوطلبانه مهاجران به کشورهایشان را فراهم کند. به گزارش پرس شیعه؛ رحمانی فضلی در دیدار با فلیپو گرندی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت: کمیسیر سازمان ملل...