رفتارهایی که رزق و روزی را زیاد می‌کنند

رفتارهایی که رزق و روزی را زیاد می‌کنند

در آیات و روایات یک سلسله عوامل به عنوان افزایش روزی شمرده شده است که اگر کسی آن ها را انجام دهد، روزی او افزایش می یابد. از سوی دیگر یک سلسله عوامل نیز هستند که به عنوان اسباب کاهش رزق به شمار آمده اند. به گزارش پرس شیعه،...