صبر مقدمه رسیدن به رستگاری است آیت الله سبحانی:

صبر مقدمه رسیدن به رستگاری است

حضرت آیت الله سبحانی آفریننده سعادت و شقاوت افراد را خود آنها عنوان کرد و گفت: خداوند به انبیا به خاطر صبر و استقامت شان در رساندن دین خدا، پاداش داد و ریشه همه اعمال صبر است و اگر انسان صبر داشته باشد به مقامی می رسد که...