رضایت خدا یا رضایت مردم!!

رضایت خدا یا رضایت مردم!!

«اگر کسی به گونه ای رفتار کند که خدا راضی باشد، هر چند مردم از او ناراضی باشند، خداوند تقدیری برایش پیش می آورد که از شر مردم در امان بماند.» رأى مردم، بى ارزش است!! وجدان را آگاهی از شخصیت و درون خود تعریف کرده اند که...