شهید ابراهیم هادی و کار برای رضای خدا

شهید ابراهیم هادی و کار برای رضای خدا

از ویژگی‌های ابراهیم این بود که معمولاً کسی از کارهایش مطلع نمی‌شد. بجزکسانی که همراهش بودند و خودشان کارهایش را مشاهده می‌‌کردند. اما خود ابراهیم جز در مواقع ضرورت از کارهایش حرفی نمی‌زد.  عباس هادی می گوید: از...