برای همکاری با بانک ها نیازمند رعایت موازین الهی از سوی آنان هستیم آیت الله علوی گرگانی؛

برای همکاری با بانک ها نیازمند رعایت موازین الهی از سوی آنان هستیم

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: اگر مایل هستید مراجع عظام تقلید با شما همکاری داشته باشند، باید در بانک ها موازین الهی رعایت شده و بر اساس آن، فعالیت های مالی و معاملاتی انجام شود. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی...