کاربرد صله رحم در رفع گرفتاری ها

کاربرد صله رحم در رفع گرفتاری ها

کسی که رحم خود را از خانه دور کند، این چیزها را هم دارد، مشکل آن است که پیر مردی از بستگانتان از شما دلگیر و ناراحت شده، شما دل او را شکسته‌اید، در آن حال آهی کشیده و به سبب آن، گرفتاری به شما روی آورده. به گزارش پرس شیعه؛...