رودخانه ای به رنگ خون در سیبری!

رودخانه ای به رنگ خون در سیبری!

رودخانه ای در خارج شهر «نوریلسک» در سیبری، به دلایل ناشناخته ای قرمز شده است. این مسأله باعث حیرت ساکنان محلی شده و مسئولین را بر آن داشته تا دنبال علت این پدیدۀ نادر بگردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت «روسیا...