روحانی سلفی مصر هدف از تقریب مذاهب را نشر تشیع دانست

روحانی سلفی مصر هدف از تقریب مذاهب را نشر تشیع دانست

یکی از رهبران جریان سلفی مصر تقریب اهل تسنن با شیعیان را غیر ممکن دانست و اقدام در این جهت را در مسیر شیعه کردن اهل تسنن خواند. به گزارش پرس شیعه؛ سامح عبدالحمید حموده، از چهره های سلفی مصر در پاسخ واکنش به درخواست احمد...