اعتکاف عاملی برای زدودن غبار تبلیغات رسانه های غربی از روح انسان است آیت الله سبحانی:

اعتکاف عاملی برای زدودن غبار تبلیغات رسانه های غربی از روح انسان است

حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به هجوم فرهنگ غرب از طریق رسانه‌ها، گفت: اعتکاف عاملی برای زدودن غبار تبلیغات رسانه‌ ای غرب از روح جوانان و وسیله ای برای توجه آنها به فضیلت‌ها و ارزش‌ ها است. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت...