روزنامه قانون توقیف شد با حکم دادستانی؛

روزنامه قانون توقیف شد

روزنامه قانون با حکم دادستانی توقیف شد. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه قانون با حکم دادستانی توقیف شد. به گزارش پرس شیعه؛ وب سایت این روزنامه در خبری نوشت: در نامه توقیف روزنامه قانون آمده است که نظر به اعلام جرم سازمان...