روزنامه‌ نگار تحریف‌ کننده قرآن دادگاهی شد

روزنامه‌ نگار تحریف‌ کننده قرآن دادگاهی شد

دادگاه روزنامه‌ نگار مصری متهم به تحریف عمدی قرآن دیروز، چهارم خردادماه، در شهر جیزه مصر برگزار شد. به گزارش پرس شیعه؛ دادگاه تجدید نظر شمال شهر جیزه مصر در این جلسه، بررسی حکم مجدی حسین، روزنامه‌نگار مصری متهم به...