روز جهانی شعر و ضرورت معرفی شعر محتوا مدار ایرانی

روز جهانی شعر و ضرورت معرفی شعر محتوا مدار ایرانی

روز جهانی شعر یکی از مناسبت های بین المللی است که توسط یونسکو و از سال ۱۹۹۹ به تقویم جهانی اضافه شده و در آن، روز ۲۱ مارس یا همان اول فروردین ، به این عنوان نامگذاری شده است. پرس شیعه: شعر را باید اعجاز واژه ها دانست؛...