مرجعیت واحد راهکار اساسی برای رهایی جهان اسلام از جریان های تکفیری است معاون شورای مفتی های روسیه:

مرجعیت واحد راهکار اساسی برای رهایی جهان اسلام از جریان های تکفیری است

معاون شورای مفتی های روسیه گفت: مسلما مرجعیت واحد و یکپارچه که متشکل از علمای بزرگ اسلام است می تواند راهکار بسیار اساسی برای رهایی جهان اسلام از جریان های افراطی و تکفیری باشد. به گزارش پرس شیعه، مفتی روشن عباس اف روز...