۲۰ رکورد کتاب گینس، به نام این مرد است

۲۰ رکورد کتاب گینس، به نام این مرد است

یک پیرمرد ۷۳ ساله هندی به تنهایی ۲۰ رکورد جهان را شکست تا ۲۰ بار نامش در کتاب رکورد های گینس ثبت شود. به گزارش پرس شیعه؛ هار بارکاش ریشی می گوید که تاکنون ۲۰ رکورد جهان را شکسته است و به همین سبب، خود را  گینس ریشی می...