علت گرایش به غیر شناختاری بودن زبان دین چیست؟ گفتاری از عبدالحسین خسرو پناه؛

علت گرایش به غیر شناختاری بودن زبان دین چیست؟

به گفته خسروپناه ،پژوهشگر فلسفه دین هر یک از این زبان‌های علم، فلسفه، هنر و دین، بازی زبانی مستقل و متمایزی بوده که نمی‌توان آن را با معیارهای حاکم بر بازی زبانی دیگر مورد سنجش قرار داد. به گزارش پرس شیعه؛ عبد الحسین...