فرمانده کل ارتش زیردریایی طارق و ناو خارک را مورد بازدید قرار داد با حضور در منطقه یکم امامت نداجا؛

فرمانده کل ارتش زیردریایی طارق و ناو خارک را مورد بازدید قرار داد

سرلشکر صالحی با حضور در ناوتیپ زیرسطحی منطقه یکم امامت، یکان های مستقر در این ناوتیپ از جمله زیردریایی طارق را مورد بازدید قرار داد. به گزارش پرس شیعه؛ امیر سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش با حضور در منطقه یکم امامت نیروی...