موگابه: من مرده ام!

موگابه: من مرده ام!

رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه و مسن ترین رهبر جهان با اشاره به شایعات مرگش گفت: بله من مردم، درست است من مرده‌ام. اما مثل همیشه زنده شدم. من به کشورم بازگشتم. با بازگشت به زیمبابوه، موگابه به شایعات مرگش خاتمه...