بن سلمان از تغییر ساختار اجتماعی عربستان ناتوان است ؛ عربستان هم پیمان ابدی تروریستها است روزنامه ایندیپندنت انگلستان:

بن سلمان از تغییر ساختار اجتماعی عربستان ناتوان است ؛ عربستان هم پیمان ابدی تروریستها است

رابرت فیسک در مقاله ای ایندیپندنت انگلستان گفت: بن سلمان نخواهد توانست وعده خود در مورد اصلاح فساد و تغییر ساختار اجتماعی عربستان را محقق سازد و این وعده محقق نخواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه ایندیپندنت انگلستان...