آتش سوزی مشکوک در ساختمان استانداری قاهره

آتش سوزی مشکوک در ساختمان استانداری قاهره

این آتش سوزی هیچ گونه خسارت جانی به دنبال نداشت، اما روند تکراری و مشکوک آتش سوزی در قاهره باعث نگرانی در افکار عمومی این کشور شده است. به گزارش پرس شیعه؛ ساختمان استانداری قاهره در مرکز این شهر دچار حریق شد. این آتش...