تکریم نام مرحوم قاضی از سوی علامه طباطبایی

تکریم نام مرحوم قاضی از سوی علامه طباطبایی

علامه طباطبایی می خواستند لقب قاضی منحصراً به یگانه استاد ارجمندشان مرحوم حاج سید علی آقا قاضی منحصر گردد؛ و ایشان از جهت تکریم و تجلیل از مقام استاد، در شهرت و معروفیت، با وی شریک نباشند! به گزارش پرس شیعه، علامه طهرانی...