آماده پایانی غیر منتظره برای عربستان باشید! دیفنس وان:

آماده پایانی غیر منتظره برای عربستان باشید!

سایت مشهور آمریکایی "دیفنس وان" در گزارش خود با عنوان "آماده فروپاشی عربستان باشد" تاکید کرد که ساختار حکومتی این کشور فاکتورهای اساسی برای ادامه بقا را ندارد. به گزارش پرس شیعه؛ سایت دیفنس وان در گزارش مطبوعاتی خود به...