جنگ افروزان، کمک به آوارگان سوری را کاهش دادند سازمان خیریه آکسفام فاش کرد؛

جنگ افروزان، کمک به آوارگان سوری را کاهش دادند

سازمان خیریه آکسفام از کشورهای جهان بویژه کشورهای ثروتمند به خاطر تنها گذاشتن ملت سوریه انتقاد و فاش کرد که دولت های قطر و عربستان کمک های مالی خود را به آوارگان و پناهندگان سوری به شدت کاهش داده اند. به گزارش پرس شیعه،...