حل بیش از ۸۰ درصد مشکلات تهران در اختیار دولت است صفوی در همایش ساماندهی شهر تهران:

حل بیش از ۸۰ درصد مشکلات تهران در اختیار دولت است

رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد حل مشکلات تهران در اختیار دولت است گفت: بدون همکاری و رضایت و خواست مردم هیچ مشکلی در کشور قابل حل نیست. به گزارش پرس شیعه، سید یحیی صفوی، دبیر همایش «ساماندهی...