تصویر روز ناسا: سحابی «روح» را ببینید تصویرناسا؛

تصویر روز ناسا: سحابی «روح» را ببینید

در این تصویر می توان یکی از زیباترین سحابی های دنیای ستارگان را مشاهده کرد. به گزارش پرس شیعه؛ در این تصویر ستاره ای بزرگ منطقه ای را با نام «سحابی روح» شکل داده است و در مسیر صورت فلکی «سحابی الکرسی» قرار گرفته است....